Menu
...
Vlastivedné múzeum v Galante

Mestské múzeum v Seredi

Mestské múzeum v Seredi sídli v budove bývalej rímskokatolíckej fary, dnes známej ako Fándlyho fara. Juraj Fándly, katolícky kňaz, národný buditeľ a spisovateľ pôsobil v Seredi ako kaplán v rokoch 1777 – 1780. Býval v starej poschodovej fare. V expozícii múzea ho pripomína socha od reštaurátora, sochára Františka Šmigrovského a pamätná tabuľa na budove múzea.

Mestské múzeum v Seredi vzniklo z iniciatívy občanov mesta a pre verejnosť bolo otvorené 15. 12. 2004. Zriaďovateľom múzea je Mesto Sereď a prevádzkuje ho Dom kultúry a Občianske združenie Vodný hrad v Seredi. Múzeum má v súčasnosti päť stálych expozícií a striedajú sa v ňom aj krátkodobé historické výstavy a výstavy umenia.  Vystavené exponáty v dvoch archeologických expozíciách  sú zapožičané zo zbierok Vlastivedného múzea v Galante.

Prvá expozícia História Serede sa začala na Mačianskych vŕškoch približuje archeologické nálezy z okolia Serede od doby ľadovej až po Veľkú Moravu. Z doby ľadovej sú v expozícii vystavené úlomky zubov mamuta stepného, mamuta srstnatého, lesného slona, roh zubra, parohy obrovského jeleňa, nálezy mozgovne lebiek neandertálcov zo Šale (z rieky Váh). Zo strednej doby kamennej – mezolitu sú vystavené vzácne kamenné industrie z Mačianskych vŕškov – hroty, trojuholníky, polmesiačiky, čepieľky, drobné škrabadlá a rydlá. Z doby bronzovej okrem iných vystavených exponátov je zaujímavý aj nález zuhoľnatených klasov obilia zo zásobnicovej jamy v Hoste. Z konca doby železnej sú v expozícii fragmenty železnej puklice štítu, spony a bronzové krúžky z nálezu hrobu keltského bojovníka v Nebojsi. Z doby rímskej sú vystavené bronzové spony, železné spony a oštepy z Abrahámu a Sládkovičova, železné nožnice, nádoby z keramiky, urny z Kostolnej pri Dunaji a fragmenty bronzových nádob vedra a panvice, cedidlo, naberačka a kovania zo Sládkovičova. Z doby Avarov a Slovanov je vystavená v tejto expozícii keramika, bronzové záušnice,  náušnice, prstene a náramky z Trnovca nad Váhom a Šale – Dusla.

Druhá expozícia Vodný hrad Šintava je hlavnou expozíciou Mestského múzea v Seredi. Vystavená keramika, kachlice, vzácne sklo, zbrane, drobné predmety a mince pochádzajú z archeologického výskumu nádvoria seredského kaštieľa, kde kedysi hrad stál. Výskum v rokoch 1984 – 1992 viedol Jozef Ižóf z Okresného vlastivedného múzea v Galante.  V expozícii sú vystavené meče z okolia hradu Šintava, označené značkami  z tepaného drahého kovu (zlaté tauzovanie). Z nálezov mincí sú vystavené napr. kremnické strieborné denáre z rokov 1528 – 1537 a 1576, poľské groše a polgroše zo 16. storočia a české mince. Ďalej je to súbor zreštaurovaných kachieľ a fragmenty kachieľ z 15. – 17. storočia, kamenné architektonické články a stavebný materiál ako tehly a škridle, prezentovaná je úžitková keramika, stredoveké kováčstvo, vojenské predmety ako kamenné a hlinené delové gule, okovy, halapartňa, súbor fragmentov skla – pohárov, fliaš, ďalej rôzne fajky, lastúry, hračky, šperky, ostrohy a kostené predmety, stredoveké korčule, manikúra, ihlice, píšťalky a iné.  

V tretej expozícii Obrázky odviate časom je stála výstava dobových pohľadníc Serede z obdobia konca 19. storočia až do polovice 20. storočia zo zbierky Mgr. arch. Rastislava Petroviča. Seredské pohľadnice zobrazujú centrum s kostolom, rímskokatolíckou  a židovskou školou, továrňou Perl a spol., ďalšie sú s pohľadom na Trhové námestie a Mydlársku ulicu (dnes Námestie slobody a Ul. SNP). Vystavený je súbor kolorovaných fotografií - kaštieľa, mostov a mlynov na Váhu, Pekárskej ulice, domu lekárnika Manheima, Meštianskej školy v Seredi (dnes gymnázium), tiež sú vystavené čiernobiele pohľadnice železničnej stanice, Hlavnej ulice s námestím, hotelmi Lichtner, Frištaczký a iné. 

V roku 2010 bola sprístupnená štvrtá expozícia Lapidárium s barokovými sochami z Trojičného stĺpa. Nachádza sa v zreštaurovanej renesančnej pivnici, ktorá sa zachovala zo staršej poschodovej fary.  Na mieste dnešnej fary predtým stála staršia poschodová fara. Vystavené sú tu originály sôch zo stĺpa – sochy sv. Petra, sv. Pavla, sv. Anny a sv. Trojice (otec - Boh, syn - Ježiš Kristus,  holubica - Duch svätý). Neskôr bol v lapidáriu inštalovaný aj poškodený kamenný kríž s ukrižovaným Kristom (z pôvodného miesta pred Kaplnkou Nanebovzatej Panny Márie) a kamenný židovský náhrobok rabína Josefa, prvého chlapca v rodine  Itzchaka z roku 1789 ( nález pochádza z miesta starého židovského cintorína v časti dnešnej Mlynárskej ulice pri Dome kultúry v Seredi).

Piata exteriérová expozícia História zaniknutého seredského gotického kostola zo 14. storočia je v Múzejnej záhrade prezentovaná stredovekým pilierom kostola a barokovou tehlovou studňou. Archeologický výskum v záhrade viedol v roku 2005 Mgr. Michal Takács z Vlastivedného múzea v Galante. Najstaršia písomná zmienka o tomto  kostole v Seredi je z 15. decembra 1400, kedy sa spomína Kaplnka Panny Márie na námestí mestečka Sereď, v roku 1472 je zmienka o Kostole Panny Márie v Seredi, v roku 1507 Kostol Nanebovzatia Panny Márie, tiež ku kostolu patrila Kaplnka sv. Wolfganga a neskôr kaplnka sv. Michala. Z roku 1631 bolo patrocínium kostola zmenené na sv. Jána Krstiteľa. Požiar 2. augusta 1777, zapríčinený úderom blesku, kostol zničil.

V priestore historickej záhrady sú vystavené aj kamenné fragmenty zo seredských hotelov Lichtner (pôvodný názov Goldener Griff ), lodných mlynov a tehly zo zbierky Dušana Irsáka.

 

Otváracie hodiny:

Október-apríl: ut -so: 09:00 – 17:00 hod.

Máj - september: ut - so: 10:00 – 18:00 hod.

 

Vstupné:

Dospelí 1,00 €; v skupine 0,65 €;

Deti, študenti, dôchodcovia 0,65€;v skupine 0,35€

 

Kontakt:

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi, Ulica M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď

Tel.: + 421 950 894 373, e-mail: muzeum@sered.sk, www.sered.sk, www.muzeum.sered.sk